ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 3

 
วันที่เริ่มรับสมัคร : วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ปิดรับสมัคร : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผู้สมัคร จำนวน : 1770   คน :::::: สมัครสำเร็จ จำนวน : 1770   คน
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561